กรอกหมายเลขรับประกันสินค้า


หมายเลขรับประกันคือหมายเลข 10 หลัก อยู่ที่สติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดสีแดง หรือ สติ๊กเกอร์บาร์โด้ดสีเทาเงินให้ความมั่นใจในคุณภาพ
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล